Zásady ochrany súkromia návštevníkov stránok


PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Článok I.

Úvodné ustanovenia


Prevádzkovateľom je spoločnosť BIOXA Therapeutics, s.r.o., Mládežnícka 2101, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 44 319 185

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú info@bioxa.sk, 0917 721 816

Prevádzkovateľ zodpovedná za spracúvania osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR)

Prevádzkovateľ prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu ochrany osobných údajov.

Prevádzkovateľ neurčuje zodpovednú osobu.

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

„Osobné údaje“ sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby

Článok II.

Účely spracúvania, právne základy spracúvania, kategórie dotknutých osôb, doba uchovávania OÚ, príjemcovia OÚ


Účel spracúvania OÚPrávny základ na spracovanie článok 6 ods. 1 GDPR zákony v znení neskorších predpisovKategórie dotknutých osôbKategória OÚDoba uchovávania OÚKatogória príjemcov OÚ
Príjem a spracovanie objednávokčlánok 6 ods. 1 písmeno c) GDPR zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnotyzákaznícibežné osobné údajepodľa zákona uvedeného v právnom základeúčtovnícka spoločnosť, pošta, kuriér
vystavenie daňového dokladučlánok 6 ods. 1 písmeno c) GDPR zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnotyzákaznícibežné osobné údajepodľa zákona uvedeného v právnom základeúčtovnícka spoločnosť, pošta, kuriér, advokátska spoločnosť
zmluvné a predzmluvné vzťahyčlánok 6 ods. 1 písmeno b) GDPR spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvyzákaznícibežné osobné údajepodľa zákona uvedeného v právnom základeúčtovnícka spoločnosť, pošta, kuriér, advokátska spoločnosť
reklamáciečlánok 6 ods. 1 písmeno c) GDPR zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonníkzákaznícibežné osobné údajepodľa zákona uvedeného v právnom základeúčtovnícka spoločnosť, pošta, kuriér, advokátska spoločnosť
zasielanie marketingových materiálovčlánok 6, ods. 1. písmeno a) GDPR dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účelzákaznícibežné osobné údajepodľa zákona uvedeného v právnom základežiadni príjemcovia
identifikácia užívateľa webstránkyčlánok 6, ods. 1. písmeno a) GDPR dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účelnávštevníci webstránkybežné osobné údajeDo ukončenia návštevy web stránkyžiadni príjemcovia
prihlásenie sa užívateľa do online služiebčlánok 6, ods. 1. písmeno a) GDPR dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účelnávštevníci webstránkybežné osobné údajepočas trvania registráciežiadni príjemcov

Pri poskytovaní osobných údajov, ktoré sú zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou je dotknutá osoba povinná poskytnúť tieto osobné údaje. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné vybavenie objednávky alebo uzatvorenie pracovnej zmluvy.

Článok III.

Práva dotknutej osoby

Práva dotknutej osoby vymedzuje kapitola 3 GDPR. Ide o právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov. Máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Tel: 02/ 32 31 3214, E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk) Ak sa osobné údaje spracúvajú na základe písomného súhlasu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Informácie ohľadom ochrany osobných údajov, ako aj kvôli uplatneniu vašich práv ako dotknutej osoby nás prosím kontaktujte info@bioxa.sk alebo telefónne číslo 0917 721 816.

Poučenie o právach dotknutej osoby

podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“) a podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“)

I.

Právo na informácie (§ 19 zákona; čl. 13 nariadenia)

Za účelom splnenia informačnej povinnosti prevádzkovateľa, ktorá zodpovedá právu dotknutej osoby na informácie, prevádzkovateľ v súlade s ustanovením § 19 zákona a čl. 13 nariadenia poskytuje dotknutej osobe nasledovné informácie: 

(i) Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa: 

Obchodné meno : BIOXA Therapeutics, s. r. o. 

Sídlo : Mládežnícka 2101, 017 01 Považská Bystrica 

IČO : 44 319 185, 

Zápis : Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č.: 20583/R 

Tel. : 0917 721 816 

E-mail : info@bioxa.sk 

(ii) Účel spracúvania osobných údajov dotknutej osoby prevádzkovateľom: 

- získavanie spätnej väzby o žiadúcich a nežiadúcich účinkoch liekov a zdravotníckych pomôcok – právnym základom na spracúvanie osobných údajov na tento účel je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia, t.j. plnenie povinností podľa zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o liekoch“), 

- reklama a marketing liekov a zdravotníckych pomôcok ponúkaných prevádzkovateľom, najmä organizácia odborných a vedeckých podujatí v oblasti medicíny a farmácie a poskytovanie odborných a vedeckých informácií z oblasti medicíny a farmácie - právnym základom na spracúvanie osobných údajov na tento účel je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia, t.j. náš oprávnený záujem, ktorým je efektívne Vás oboznamovať s ponukou liekov a zdravotníckych pomôcok zameranou na Vaše individuálne potreby a záujmy a tým rozširovať našu zákaznícku základňu; 

- uzatvorenie Zmluvy o odbornej spolupráci, Zmluvy o dielo a Kúpnej zmluvy, najmä spracúvanie a vybavovanie objednávok a súvisiacej komunikácie s dotknutou osobou, vrátanie informovania o stave objednávok, príprava uzatvorenia príslušnej zmluvy, evidencia zmluvy vrátane všetkých jej zmien v internom systéme prevádzkovateľa, plnenie predmetu zmluvy a kontrola jej plnenia zo strany dotknutej osoby, vybavovanie reklamácií a sťažností, vymáhanie pohľadávok vzniknutých v súvislosti s neplnením zmluvy - právnym základom na spracúvanie osobných údajov na tento účel je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia, t.j. plnenie príslušnej zmluvy, 

- vedenie účtovníctva a vyhotovovanie účtovných dokladov, najmä správa a fakturácia služieb poskytnutých na základe zmlúv, prípadne odmeny za dielo alebo kúpnej ceny, spracúvanie účtovných, daňových dokladov a faktúr – právnym základom na spracúvanie osobných údajov na tento účel je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia, t.j. plnenie povinností podľa osobitných predpisov, najmä zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov, zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, 

- evidencia pošty a správa registratúry, t.j. evidencia a správa poštových zásielok, pošty doručovanej a odosielanej z a do elektronickej schránky a evidencia a archivácia zmlúv, účtovných, daňových a súvisiacich dokladov v interných systémoch prevádzkovateľa. 

(iii) Vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu nevyhnutnú na splnenie vymedzených účelov spracovania osobných údajov. Po uplynutí tejto doby sa Vaše osobné údaje budú uchovávať výlučne na účely archivácie. V prípade, že kedykoľvek namietnete spracúvanie Vašich osobných údajov na priamy marketing nami ponúkaných liekov a zdravotníckych pomôcok, prestaneme Vaše osobné údaje na tento účel spracúvať; 

(iv) Vaše osobné údaje od Vás nevyhnutne potrebujeme, pretože v prípade ich neposkytnutia zmluvný vzťah medzi Vami a našou spoločnosťou nemôže vzniknúť, keďže sú nevyhnutnou náležitosťou zmlúv uzatváraných medzi Vami a našou spoločnosťou v zmysle zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Vzhľadom na to, že predmetom našej činnosti je distribúcia zdravotníckych pomôcok a z toho nám vyplývajúce povinnosti v zmysle zákona o liekoch, následkom neposkytnutia Vašich údajov bude nemožnosť našej spoločnosti efektívne Vás informovať o organizovaní odborných a vedeckých podujatí, ktoré by pre Vás mohli byť prínosné a profesijne zaujímavé. Taktiež by sme Vám nemohli poskytovať poznatky o liekoch a zdravotníckych pomôckach získané na základe spätnej väzby od iných dotknutých osôb alebo obchodných partnerov, a to aj s ohľadom na Vaše oblasti záujmu a pôsobnosť; 

(v) Všetky Vaše osobné údaje budú ukladané v našich interných systémoch a budú nami ďalej poskytované rôznym spolupracujúcim subjektom (sprostredkovateľom), ktorými sú najmä audítori, právni poradcovia, daňoví a účtovní poradcovia a cestovné agentúry, a to v rozsahu, ktorý je nevyhnutne potrebný pre výkon ich práce alebo práv, a ktoré zároveň vo vzťahu k poskytnutým alebo sprístupneným informáciám budú mať v rozsahu a za podmienok dojednaných v písomnej zmluve, ktorú s nimi uzatvárame alebo ustanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi povinnosť zachovávať o takýchto informáciách mlčanlivosť. Prijímateľmi Vašich osobných údajov je aj naša partnerská spoločnosť, s ktorou sme v zmluvnom vzťahu, a to spoločnosť RENAXA, s. r. o., Mostová 2, 811 02 Bratislava, IČO: 46 766 791. 

II.

Ďalšie práva dotknutej osoby

(i) Právo na prístup k osobným údajom (článok 15 nariadenia) 

Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či sa spracúvame Vaše osobné údaje a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom (ich kópie) ), ako aj na doplňujúce informácie v rozsahu stanovenom článkom 15 nariadenia. 

Vo väčšine prípadov Vám tieto kópie Vašich osobných údajov a doplňujúce informácie poskytneme v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak o poskytnutie týchto informácií požiadate elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné. 

(ii) Právo na opravu osobných údajov (čl. 16 nariadenia) 

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Toto právo Vám však umožňuje žiadať od nás, aby sme bez zbytočného odkladu opravili Vaše nesprávne osobné údaje alebo doplnili Vaše osobné údaje, ak sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne. 

(iii) Právo na výmaz osobných údajov (právo „byť zabudnutý“) (čl. 17 nariadenia) 

Máte právo požadovať od nás výmaz Vašich osobných údajov, a to bez zbytočného odkladu po uplatnení tohto práva, napríklad v prípade, ak Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sme ich získali alebo spracúvali, ak namietate spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 nariadenia alebo ak sa Vaše osobné údaje spracúvajú nezákonne. Toto Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť. 

(iv) Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 nariadenia) 

V zákonom stanovených prípadoch máte právo od nás žiadať, aby sme prestali spracúvať Vaše osobné údaje, napr. ak namietate správnosť osobných údajov, ktoré o Vás máme (avšak len počas obdobia umožňujúceho nám overiť správnosť Vašich osobných údajov), ak namietate proti spracúvaniu osobných údajov automatizovaným rozhodovaním alebo spracúvanie Vašich osobných údajov je nezákonné a namietate vymazanie Vašich osobných údajov, pričom namiesto toho žiadate obmedzenie ich použitia alebo namietate výmaz Vašich osobných údajov, ktoré my ako prevádzkovateľ už nepotrebujeme a chceme ich vymazať, avšak potrebujete ich Vy. 

(v) Právo na prenosnosť osobných údajov (čl. 20 nariadenia) 

Máte právo získať od nás Vaše osobné údaje, ktoré ste nám predtým poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo požadovať, aby sme Vaše osobné údaje preniesli ďalšiemu prevádzkovateľovi za splnenia zákonných podmienok; uplatnením tohto práva nie je dotknuté Vaše právo na výmaz osobných údajov. 

Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou. 

(vi) Právo namietať spracúvanie osobných údajov (čl. 21 nariadenia) 

Ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na našom legitímnom oprávnenom záujme alebo ak Vaše osobné údaje spracúvame na účel priameho marketingu liekov a zdravotníckych pomôcok, ktoré propagujeme, máte právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov. 

V prípade, ak podáte námietku a my nepreukážeme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie Vašich osobných údajov, alebo ak podáte námietku voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na účel priameho marketingu liekov a zdravotníckych pomôcok, ktoré propagujeme, nebudeme Vaše osobné údaje na tieto účely ďalej spracúvať. 

(vii) Právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania (čl. 22 nariadenia) 

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov z našej strany nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu ani profilovaniu. 

(viii) Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov (§ 100 zákona; čl. 77 a 79 nariadenia) 

Ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore so zákonom a s nariadením, máte právo podať Úradu na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 064 220 (ďalej len „Úrad“) alebo inému príslušnému orgánu najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. 

Návrh na začatie konania (ďalej len „návrh“) musí obsahovať 

  1. a) meno, priezvisko, korešpondenčnú adresu a podpis navrhovateľa, 
  2. b) označenie toho, proti komu návrh smeruje s uvedením mena, priezviska, trvalého pobytu alebo názvu, sídla a identifikačného čísla, ak bolo pridelené, 
  3. c) predmet návrhu s označením práv, ktoré mali byť pri spracúvaní osobných údajov porušené, 
  4. d) dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu, 
  5. e) kópiu listiny alebo iný dôkaz preukazujúci uplatnenie práva podľa druhej časti druhej hlavy tohto zákona alebo nariadenia, ak si takéto právo dotknutá osoba uplatnila, alebo uvedenie dôvodov hodných osobitného zreteľa o neuplatnení predmetného práva, ak návrh podala dotknutá osoba. 

Vzor návrhu na začatie konania pred Úradom je zverejnený na webovom sídle Úradu. 

Bez toho, aby bolo dotknuté Vaše právo domáhať sa ochrany svojich práv na základe návrhu na začatie konania pred Úradom, máte tiež právo domáhať sa svojich práv na vecne a miestne príslušnom súde Slovenskej republiky, ak sa domnievate, že v dôsledku spracúvania Vašich osobných údajov v rozpore s nariadením došlo k porušeniu Vašich práv ustanovených v nariadení. 

Tento dokument nadobúda účinnosť 25.05.2018